Katalog informacij javnega značaja
I. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Osrednja knjižnica Mozirje
Hribernikova ulica 1
3330 Mozirje
Tel.: 03 837 01 80
GSM: 040 603 560
Matična številka: 5644585
Davčna številka: 92486835
Številka TRR: 01279-6030372913
Spletna stran www.knjiznica-mozirje.si
E-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
Odgovorna oseba: Petra Širko Poljanšek, direktorica
Hribernikova ulica 1
3330 Mozirje
Tel.: 03/837-01-82
Datum zadnje spremembe kataloga: 27. 3. 2023
Katalog je dostopen na spletni stani knjižnice ter v pisni obliki na upravi knjižnice.


II. Splošni podatki o organu in javnih informacijah javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Opis delovnega področja: Knjižnica izvaja knjižnično dejavnost, ki je javna in obsega:

zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva

zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje domoznanskega gradiva

zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij

izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov

povezovanje v enoten knjižnično-informacijski sistem

posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev

sodelovanje v medknjižnični izposoji in pri
posredovanju informacij

pridobivanje in izobraževanje uporabnikov

informacijsko opismenjevanje

varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni
spomenik

drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in
informacijsko delo

dostopnost do elektronskih virov informacij

sodelovanje pri vseživljenjskem
izobraževanju

zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv
javnih oblasti, ki so splošno dostopne na
elektronskih medijih

organiziranje posebnih oblik dejavnosti za
otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene
spodbujanju bralne kulture

organiziranje posebnih oblik dejavnosti za
otroke, mladino in odrasle s posebnimi
potrebami

organiziranje kulturnih prireditev, ki so
povezane z dejavnostjo

Poleg knjižnične dejavnosti iz tega poglavja opravlja še naslednje dejavnosti:

zalaga in izdaja knjižnično gradivo z lokalnega območja

v okviru galerijske dejavnosti prireja razstave z različnih področij: likovne, kiparske, dokumentarne ipd

skladno z zakonom opravlja fotokopiranje in
druge oblike razmnoževanja knjižničnega
gradiva
Knjižnica opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Seznam enot knjižnice: Knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1,
3330 Mozirje, tel. 03/837-01-80

Knjižnica Gornji Grad, Tlaka 28,
3342 Gornji Grad, tel. 03/5843-170

Knjižnica Ljubno, Foršt 6,
3333 Ljubno ob Savinji, tel. 03/839-15-79

Knjižnica Luče, Luče 19,
3334 Luče, tel. 03/839-35-52

Knjižnica Nazarje, Savinjska cesta 2,
3331 Nazarje, tel. 03/839-01-44

Knjižnica Rečica, Rečica 152,
3332 Rečica ob Savinji, tel. 03/839-01-38

Knjižnica Solčava, Solčava 12,
3335 Solčava, tel. 03/620-26-56

Muzejska zbirka Mozirje in Mozirjani in
Osebna zbirka Aleksandra Videčnika, Savinjska cesta 4, 3330 Mozirje, tel. 03/839-46-99

Seznam služb knjižnice: uprava: direktorica Petra Širko Poljanšek, Knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje
e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript , tel. 03/837-01-82

računovodstvo: računovodski servis ASU Suzana Renko s.p. Mozirje
e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

čiščenje: Čistilni servis Danijel Poprask s.p., Skorno 32, 3327 Šmartno ob Paki

Seznam zaposlenih strokovnih delavcev: Matija Blagojevič , muzejski sodelavec - bibliotekar, e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Tatjana Angioi, knjižničarka, e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Renata Jakop, bibliotekarka
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Maša Juvan, vbibliotekarka
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Roman Mežnar, bibliotekar, e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Mateja Ugovšek Lever, bibliotekarka,
e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Miha Rakun, višji knjižničar, e-naslov: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Seznam uradnih oseb za posredovanje informacij javnega značaja: Petra Širko Poljanšek, direktorica

Svet zavoda:
- predstavniki ustanovitelja: Borut Repše

Andreja Gumzej

Marko Presečnik
- predstavniki zainteresirane javnosti: Anton Venek
- predstavniki zaposlenih: Mateja Ugovšek Lever

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Maša Juvan
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Seznam strateških in programskih dokumentov: Vsebinska izhodišča nakupa knjižničnega
gradiva

Letni načrt nakupa knižničnega gradiva za leto 2023

Strateški načrt Osrednje knjižnice Mozirje za obdobje 2020-2025

Poslovno poročilo za leto 2022

Program dela za leto 2023

Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov: knjižnični katalog COBISS

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo 2023

Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje Osrednje knjižnice Mozirje :Odlok o ustanovitvi Knjižnice Mozirje (Ur. list, št. 76/2009)

Zakon o knjižničarstvu (Ur. list, št. 87/2001)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list, št. 96/2002)

Zakon o zavodih (Ur. list, št. 12/1991)

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list, št.
73/2003)

Pravilnik o razvidu knjižnic (Ur. list, št.
105/2003)

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Ur. list, št. 42/2004)

Pravilnik o načinu določanja skupnih
stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo
knjižnično dejavnost v več občinah in
stroškov krajevnih knjižnic
(Ur. list, št.
19/2003)

Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno
katalogizacijo
(Ur. list, št. 107/2008)

Navodilo za izločanje in odpis
knjižničnega gradiva
(NUK / 13.6.2003)

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur.
list, št. 29/2003)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
list, št. 59/1999)

Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(Ur. list, št. 94/2004)

Zakon za uravnoteženje javnih financ
(Ur. list, št. 40/2012)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
(UR. list, št. 115/2003)

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. list, št.
56/2002)

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. list,
št. 43/2007)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur.
list, št. 86/2004)

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture (Ur. list, št. 28/2006)

Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018–2028),
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost,
2018

Statut Zveze bibliotekarskih društev
Slovenije
(Ur. list, 37/2009)

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev
(Zveza bibliotekarskih društev Slovenije,
1995)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Osrednje knjižnice Mozirje

Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o posredovanju informacij
medijem

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o izločanju in odpisu knjižničnega gradiva

Pravila o uporabi javnih računalnikov

Opis dostopa do informacij javnega značaja: Informacije javnega značaja v elektronski obliki so dostopne na spletu, na domači strani knjižnice;

Informacije javnega značaja v neelektronski obliki so dostopne v času uradnih ur pri upravi knjižnice.