Knjižnica v številkah
Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Deluje na področju Zgornje Savinjske doline, za potrebe sedmih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Organizirana je kot osrednja knjižnica v Mozirju s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih.

Knjižnica Mozirje je informacijski center in opravlja naslednje naloge:
zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov; sodeluje v medknjižnični izposoji; pridobiva in izobražuje uporabnike; sodeluje v informacijskem opismenjevanju; zbira, hrani in posreduje domoznansko gradivo; opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce knjižnice.

KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST

Po statističnih podatkih za leto 2019 je na področju delovanja Osrednje knjižnice Mozirje število potencialnih uporabnikov 16.098. Naši financerji so za knjižnično dejavnost namenili 19,7 € na prebivalca. Število aktivnih članov je bilo 4.134, kar je 25,7 % prebivalcev. Knjižnična zbirka je dosegla številko 99.762 enot. Dosegli smo 114.680 enot izposojenega gradiva. Organizirali smo 175 dogodkov, katere je obiskalo 2.550 obiskovalcev, celotni obisk knjižnice (fizični in virtualni) pa je znašal 105.907.

Pravljične ure pripravljamo od oktobra do maja naslednjega leta v okviru šolskega koledarja. V Mozirju potekajo vsak četrtek od 17. 00 do 18. 00, v Knjižnici Luče, Ljubno, Rečica in Gornji Grad in Solčava enkrat na mesec, v Knjižnici Nazarje dvakrat na mesec.

Rastem s knjigo je projekt, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo skupaj s splošnimi knjižnicami. Namenjen je vsem sedmošolcem z namenom, da jim predstavimo splošno knjižnico na njihovem območju z vsemi njenimi dejavnostmi, organiziranostjo, ponudbo gradiv ter pogoji za včlanitev. Projekt poteka že od leta 2006.

Bralna značka
Na pobudo Lenke Kralj in Ane Kamplin z Ljubnega smo leta 2005 pripravili branje za prvo bralno značko za odrasle. V lanskem letu smo branje nadaljevali in je 152 bralcev, ki so z danega seznama s 30 naslovi prebrali najmanj 8 knjig, prejelo priznanje 14. bralne značke.

Poslovno poročilo za leto 2019.