Knjižnica v številkah
Osrednja knjižnica Mozirje je splošna knjižnica. Deluje na področju Zgornje Savinjske doline, za potrebe sedmih občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji in Solčava. Organizirana je kot osrednja knjižnica v Mozirju s krajevnimi knjižnicami v posameznih občinskih središčih.

Knjižnica Mozirje je informacijski center in opravlja naslednje naloge:
zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo; zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij, katalogov in drugih baz podatkov; sodeluje v medknjižnični izposoji; pridobiva in izobražuje uporabnike; sodeluje v informacijskem opismenjevanju; zbira, hrani in posreduje domoznansko gradivo; opravlja založniško dejavnost; organizira različne oblike dela za uporabnike in obiskovalce knjižnice.

KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST

Iz poslovnega poročila za leto 2015:

Razpoložljivi prostori, ki so namenjeni uporabnikom in zaposlenim v celotni mreži Osrednje knjižnice Mozirje, ne dosegajo priporočenih standardov in normativov, saj merijo komaj 935m2.

Premalo prostora je predvsem v oddelku za izposojo, čitalnico ter na mladinskem oddelku s »pravljičnim kotičkom«. Od ostalih krajevnih knjižnic pa prav tako nobena od njih ne dosega normativa 150m2.

Pri knjižničnem gradivu smo že dosegli minimalni standard za splošne knjižnice, to je 4 knjige na prebivalca. Ob ustreznem letnem odpisu zbirka obsega 94.673 enot, od tega 89.198 knjig, 1.972 izvodov serijskih publikacij, 2.790 avdio in video gradiva ter 713 enot drugega neknjižnega gradiva. Kupili smo 3.132 enot knjižničnega gradiva.

Konec leta 2015 je bilo vpisanih 3.811 aktivnih članov, od tega v knjižnici Mozirje 2.372 in v ostalih krajevnih knjižnicah 1439. Vsi člani knjižnice, ne glede na kraj bivanja, si svobodno izbirajo, v kateri knjižnici si bodo izposojali gradiva, seveda pod istimi pogoji in z isto člansko izkaznico.

V letu 2015 je bilo 307 novo vpisanih članov.. Vsi člani so knjižnice obiskali 48.122 krat zaradi izposoje gradiva, na dom pa so si izposodili 117.161 enot knjižničnega gradiva.

Pravljične ure pripravljamo od oktobra do maja naslednjega leta v okviru šolskega koledarja. V Mozirju potekajo vsak četrtek od 17. 00 do 18. 00, v Knjižnici Luče, Ljubno, Rečica in Gornji Grad in Solčava enkrat na mesec, v Knjižnici Nazarje dvakrat na mesec.

V letu 2015 je bilo organiziranih 100 pravljičnih ur, udeležilo se jih je 1003 otrok. Pri vsaki pravljici, poleg pripovedovanja pravljice, pripravimo tudi najrazličnejše ustvarjalne delavnice. Pravljične ure so namenjene otrokom od 3. do 7. leta starosti.

Rastem s knjigo je projekt, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo skupaj s splošnimi knjižnicami. Namenjen je vsem sedmošolcem z namenom, da jim predstavimo splošno knjižnico na njihovem območju z vsemi njenimi dejavnostmi, organiziranostjo, ponudbo gradiv ter pogoji za včlanitev. Projekt poteka že od leta 2006. V letošnjem letu so vsi učenci prejeli v dar knjigo Slavka Pregla Odprava zelenega zmaja.

Bralna značka
Na pobudo Lenke Kralj in Ane Kamplin z Ljubnega smo leta 2005 pripravili branje za prvo bralno značko za odrasle. V lanskem letu smo branje nadaljevali in je 109 bralcev, ki so z danega seznama s 30 naslovi prebrali najmanj 8 knjig, prejelo priznanje 10. bralne značke.

Celotno poslovno poročilo za leto 2015.