Poslovnik Osrednje knjižnice Mozirje
Poslovnik Osrednje knjižnice Mozirje

Vsa določila Poslovnika veljajo za Osrednjo knjižnico Mozirje in vse njene enote: Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Rečica in Solčava.

POGOJI IZPOSOJE

1. Članarina, ki velja 12 mesecev

Mladina do 18. leta, brezposelni (s potrdilom zavoda) - brezplačno

Dijaki nad 18 let, študenti, upokojenci, gospodinje 6,00 EUR

Zaposleni, svobodni poklici 10,00 EUR

2. Roki izposoje

30 dni knjižno gradivo,  14 dni domače branje in bralna značka

7 dni časniki, časopisi, videokasete, DVD

14 dni CD-romi, jezikovni tečaji, multimedija

2.1 Podaljševanje rokov izposoje

V vseh enotah naše knjižnice je rok izposoje mogoče podaljšati trikrat. Ne velja za videokasete in DVD-je. Podaljševanje je mogoče osebno v knjižnici, preko storitve Moja knjižnica in po telefonu, v delovnem času knjižnice, in sicer vsaj dan pred iztekom izposojevalnega roka.

Gradiva ni mogoče podaljšati, če je rezervirano, če je že prekoračen rok izposoje ali če je že doseženo število možnih podaljšanj, če ima gradivo poseben status (krajši rok izposoje) ali če so na bralčevi kartoteki zabeležene neporavnane denarne obveznosti.

Knjižnični delavci imajo pravico omejiti podaljšanje izposojevalne dobe in število rezervacij pri gradivu za domače branje, bralno značko ipd.

Prosimo vas, da za podaljševanje roka izposoje ne uporabljate elektronske pošte. Pri vsakem načinu podaljševanja, ki ga izberete, morate takoj dobiti povratno informacijo o novem datumu vrnitve. V nasprotnem primeru rok izposoje ni podaljšan!

3. Zamudnina

0,10 € za knjige (ena enota) in se obračunava dnevno

0,10 € za revije (ena enota) in se obračunava dnevno

1,30 € za videokasete in DVD-je (ena enota) in se obračunava dnevno

4. Gradivo si lahko izposojajo le člani knjižnice s člansko izkaznico, ki ni prenosljiva.

5. Člani knjižnice si lahko naenkrat izposodijo največ 3 naslove časnikov in revij. Zadnjih, najnovejših številk se ne izposoja.

6. Izgubljeno ali uničeno gradivo mora uporabnik nadomestiti (isti naslov) oziroma poravnati stroške, po dogovoru z vodstvom knjižnice.

7. Ker mladi do 18 let ne plačujejo članarine, si odrasli ne morejo izposojati z njihovo člansko izkaznico.

Če bo nastala potreba, si knjižnica pridržuje pravico do spremembe Poslovnika knjižnice, tudi med tekočim letom.

O teh spremembah bodo člani in uporabniki knjižnice pravočasno obveščeni v knjižnici in na njeni spletni strani.